Regulamin współpracy z

biurem rachunkowym OPTI-MAX

 

 • Bieżące sprawy nie wymagające bezpośredniego działania Zleceniobiorcy, Klient załatwia z pracownikiem Biura rachunkowego.
 • Biuro rachunkowe nie udziela jakichkolwiek informacji i nie załatwia spraw Klienta za pośrednictwem osób nie uprawnionych do działania w jegoo imieniu.
 • Klient – w drodze pełnomocnictwa – może upoważnić inną osobę do działania w jego imieniu, w określonym lub pełnym zakresie, w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy.
 • Dokumenty, Klient zdaje do rąk pracownika Biura rachunkowego.
 • Klient dostarcza dowody księgowe oraz inne dokumenty na podstawie sporządzonego przez siebie – w dwóch egzemplarzach – protokołu zdawczo-odbiorczego, z którego jeden egzemplarz pozostaje w Biurze rachunkowym, albo przyjęcie dokumentu jest poświadczane przez Biuro rachunkowe na jego odwrocie stosowną pieczęcią zawierającą datę.
 • Biuro rachunkowe nie jest uprawnione do podpisywania informacji, sprawozdań, deklaracji i zeznań podatkowych sporządzanych w imieniu Klienta, chyba że Klient podpisze stosowne pełnomocnictwo.
 • Terminy wizyt związanych z bieżącą obsługą (zdawanie dokumentów, podpisywanie deklaracji itp.) ustalona zostaje w warunkach podpisanej umowy, przy czym obsługa Klientów następuje wyłącznie w dni robocze w godzinach: 8,00 – 15,00.
 • Na żądanie Klienta, w uzgodnionym terminie, Biuro rachunkowe udostępnia do wglądu dowody księgowe, księgi  i ewidencje podatkowe oraz sporządza dodatkowe wydruki z bazy danych itp, z tym, że termin wykonania wszelkich czynności strony uzgadniają (o ile nie wynika on z przepisów prawa) a dotrzymanie tych terminów jest realne, jak również z tym zastrzeżeniem, że wgląd w dokumentację następuje w obecności pracownika Biura rachunkowego i za odpłatnością za poświęcony czas pracy. Na zaufanym portalu elektronicznym Taxxo.pl z którym Biuro podpisało stosowną umowę, Klient ma uprawniony, bezpłatny dostęp do zaksięgowanych dokumentów.
 • Prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych oraz obsługa Klienta są realizowane w siedzibie Biura rachunkowego; za odrębnym porozumieniem dopuszcza się możliwość realizacji Umowy lub jej części poza siedzibą Biura rachunkowego.
 • Dowody księgowe oraz księgi  i ewidencje podatkowe Klienta, dotyczące okresu objętego Umową, są przechowywane w siedzibie Biura rachunkowego.
 • Za pokwitowaniem, każdy dokument – za wyjątkiem dokumentów nie podlegających zwrotowi – może być wypożyczony Klientowi po sporządzeniu jego kserokopii na koszt Klienta i po poświadczeniu jej za zgodność z oryginałem przez Klienta.
 • Księgi przychodu i rozchodu oraz dokumentacja podatkowa dotycząca danego roku obrotowego – po jego zakończeniu i rozliczeniu – jest przekazywana Klientowi za pokwitowaniem na protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Biuro rachunkowe.
 • Klient jest zobowiązany do odbioru dokumentacji podlegającej zwrotowi mu najpóźniej w terminie 14 dni od wezwania Biura rachunkowego, po rygorem zapłaty dodatkowej opłaty w kwocie 50,- zł (pięćdziesiąt) za każdy miesiąc zwłoki.
 • Za koniec miesiąca, w którym następuje rozwiązanie Umowy uważa się ostatni miesiąc, którego dowody księgowe Klienta będą podlegały zaewidencjonowaniu w księgach przez Biuro rachunkowe, np. jeżeli ostatni miesiąc upływu okresu wypowiedzenia Umowy przypada na koniec miesiąca września, to oznacza to, że Biuro rachunkowe realizuje Umowę do końca miesiąca października, w którym prowadzi księgi rachunkowe obejmujące okres miesiąca września. W takim przypadku Biuru rachunkowemu przysługuje wynagrodzenie według zasad określonych w Umowie, mimo upływu terminu rozwiązania Umowy.
 • Jeżeli – na warunkach określonych w punkcie 14 – rozwiązanie Umowy następuje z końcem roku podatkowego, Biuro rachunkowe – za wynagrodzeniem – jest zobowiązane sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz projekt zeznania podatkowego za przedmiotowy rok podatkowy.
 • doradztwo ekonomiczne w sprawach bieżących, opracowywanie biznesplanów, analiz finansowych, różnych opinii, pism itp. czynności, jak również za porady i doradztwo wymagające większego nakładu pracy, mogą być realizowane na podstawie odrębnego zlecenia i osobno ustalanych zasad wynagradzania Biura rachunkowego.