Istotne rozwiązania opodatkowania sprzedaży przetworzonych produktów rolnych

5 maja 2015 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o podatku, dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja wprowadza zmiany w sposobie opodatkowania sprzedaży przez rolników żywności przetworzonej we własnym gospodarstwie

Zmiany te były bardzo oczekiwane przez środowisko rolnicze, ponieważ umożliwiają one sprzedaż przetworzonych produktów, wyprodukowanych w gospodarstwie bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. (…)

Nowe przepisy umożliwią rolnikom opodatkowanie na preferencyjnych zasadach sprzedawanych przez nich osobiście, przetworzonych produktów rolnych. Istota wprowadzanych zmian podlega na zaliczeniu przychodów ze. sprzedaży bezpośredniej do przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na możliwości ich opodatkowania w formie uproszczonej, tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki w wysokości 2% przychodów na podstawie ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opodatkowanie ryczałtem będzie możliwe, jeżeli przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 150 000EURO .

Limit ten nie będzie obowiązywał w roku, w którym nastąpi rozpoczęcie działalności. Producenci rolni, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w terminie do 31 stycznia następnego roku.

Odliczeniu od przychodu opodatkowanego ryczałtem podlegają wydatki np. składki na ubezpieczenie społeczne określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu dokonanych darowizn. Warunkiem korzystania z tej formy opodatkowania będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach.

Zasady te nie obejmą sprzedaży produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej, uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych akcyzą (np. napojów alkoholowych), a także produktów, do których przetwarzania i sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy.

Działalność rolników w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:
1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
3) sprzedaż następuje wyłącznie:
– w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
– na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach,
4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży.
Konsumenci będą mogli kupować produkty żywnościowe jedynie w miejscu ich produkcji, czyli w gospodarstwie albo na targu, pod warunkiem, że nie będzie zadaszony. W związku z tym, wyklucza to np. hale targowe, których wiele powstało w ostatnich latach z myślą o ułatwieniu handlu dla konsumentów i rolników, zapewniając warunki sanitarne i higieniczne,§
paczki i przesyłki żywności dostarczane prosto od rolnika nie będą dozwolone. Jest to krok ograniczający konsumentom dostęp do zdrowej, często tradycyjnej żywności prosto od rolnika. Taka forma dostarczania żywności już obecnie z powodzeniem działa w wielu regionach Polski. Wykluczono również sprzedaż za pośrednictwem internetu, którą obecnie się promuje,§
nie przewiduje się sprzedaży zbiorowej przez producentów rolnych, w formie zbiorowych punktów sprzedaży czy sklepów organizowanych przez rolników w miastach i na wsi bardzo popularnych w krajach europejskich. (…) Barbara Sałata Centrum Doradztwa Rolniczego§
Oddział w Radomiu

Nie każdy skorzysta

Wymogi prawne dla rolników, którzy chcą kontynuować ubezpieczenie rolnicze w czasie prowadzenia własnej firmy, są wyśrubowane.

Wymienia je art. 5a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403). Są to 3 lata nieprzerwanego ubezpieczenia rolniczego, kontynuowanie pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar, brak uprawnień emerytalno-rentowych oraz kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy z pozarolniczej działalności na odpowiednim poziomie (w 2013 r. nie więcej niż 3011 zł). Przy czym zainteresowani muszą złożyć w KRUS specjalne oświadczenie.

Kto nie pyta, ten błądzi

Kłopoty rolników zaczęły się w chwili, gdy kilka lat temu zgłosili się do urzędu pracy po zasiłek dla bezrobotnych (mogli tak uczynić jako posiadacze gospodarstwa nieprzekraczającego 2 hektarów). W tym momencie stracili ciągłość ubezpieczenia w KRUS, gdyż każda osoba pobierająca takie świadczenie jest zgłaszana przez urząd pracy do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnego w ZUS.

– Zgłoszenie osób bezrobotnych do ubezpieczeń społecznych następuje na wniosek samych zainteresowanych.

Jeżeli osoby takie mają prawo do zasiłku, otrzymują zaświadczenie do KRUS, że z tego tytułu będą opłacane ich składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na poinformowanie kasy mają 14 dni.

By rolnik przedsiębiorca pozostał w KRUS, wystarczy, że złoży oświadczenie

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2014-08-18, ostatnia aktualizacja: 2018-06-13