NASZA CENA

* Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podane wartości należy traktować jako orientacyjne. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

W ramach współpracy z platformą TAXXO.pl oferujemy możliwość obniżenia ceny usługi podstawowej netto.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów*

Księga Przychodów i Rozchodów służący przedsiębiorcy do ewidencjonowania przychodów i kosztów. Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Prowadzą ją osoby rozliczające się na zasadach ogólnych i liniowo.

Usługa ta obejmuje między innymi:
 zaksięgowanie operacji gospodarczych,
 sporządzenie wydruków ksiąg,
 koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
 archiwizację dokumentów,
 sporządzenie i dostarczenie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS dla
właścicieli.

 

 • do 10 dokumentów
 • KPiR +VAT
 • 11 – 20 dokumentów
 • KPiR +VAT
 • 21-30 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 4,50 PLN / dokument
 • KPiR +VAT
 • 31-40 dokumentów
 • KPiR +VAT
 • 41 – 50 dokumentów
 • +45 zł za każde kolejne 10 dokumentów 51 i więcej
 • KPiR +VAT

Ryczałt ewidencjonowany bez VAT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu.

Oferta obejmuje:
– Ewidencjonowanie dokumentów księgowych
– Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
– Prowadzenie pozostałych ewidencji

 

 

 • do 10 dokumentów
 • RYCZAŁT
 • 11 – 20 dokumentów
 • RYCZAŁT
 • 11-30 dokumentów
 • RYCZAŁT
 • 31-40 dokumentów
 • Ryczałt
 • 41 – 50 dokumentów
 • RYCZAŁT
 • 51- i+ 35zł za każde następne 10 dokumentów
 • RYCZAŁT

Ryczałt ewidencjonowany z VAT

 • do 30 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 5,00 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
 • 31 – 60 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 4,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
 • 61-90 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 3,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT

 

 

 • 91-120 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 3,00 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
 • 121 – 150 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,80 PLN / dokument

RYCZAŁT VAT

 • 151 – 180 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
 • 181-210 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,20 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
                                             (wycena indywidualna)
 • powyżej 210 dokumentów

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

Pełna księgowość należy do najbardziej zaawansowanej i sformalizowanej formy prowadzenia ewidencji księgowej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest skomplikowanym zadaniem, dlatego wymaga powierzenia go specjalistom.

Oferta obejmuje:
– Sporządzanie planu kont oraz polityki rachunkowości
– Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych
– Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
– Pozostałe wymagane przepisami ewidencje (m.in. ewidencja Sroków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia)
– Sporządzenia deklaracji podatkowych
– Przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

Księgi rachunkowe i uproszczona ewidencja  dla podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, kluby, spółdzielnie społeczne itp.) – obowiązuje cena wyłącznie umowna negocjowana indywidualnie ze względu na niską wartość przychodów.

 • KSIĘGI  HANDLOWE

wycena indywidualna OD 450 PLN / MIESIĄC

Usługi Kadrowo Płacowe

Zatrudniasz pracownika? Za dodatkową opłatą pomożemy skompletować akta osobowe, przygotujemy umowę, sporządzimy listy płac oraz dopełnimy formalności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Oferta obejmuje:
– Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
– Prowadzenie akt osobowych pracowników
– Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników
– Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
– Sporządzanie list płac
– Sporządzanie dokumentów ZUS
– Przygotowanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od wypłat pracowników
– Sporządzanie rocznych informacji podatkowych pracowników

 Kadry i płace

Rodzaj umowy

Cena za 1 pracownika miesięcznie

 

Umowa cywilno-prawna bez ZUS
do 10 pracowników

30,00 zł

powyżej 10 pracowników

20,00 zł

Umowa cywilno-prawna z ZUS

35,00 zł

Umowa o pracę

Płace

Kadry

Kadry i Płace

do 10 pracowników

35,00 zł

25,00 zł

60,00 zł

powyżej 10 pracowników

30, 00 zł

20,00 zł

50,00 zł

Usługami dodatkowymi są np.: – wystawianie faktur w imieniu klienta, – wystawianie faktur wewnętrznych, – rozliczenia w walucie obcej, i inne.

Do cennika za usługi księgowania według ilości dokumentów dołącamy tabelę opłat  wynikających z realizacji czynności dodatkowych:

Tabela opłat dodatkowych

Usługa dodatkowa Cena
korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę 50,00 zł
Wystawienie faktury / noty korygujące 5,00 zł
Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych 100,00 zł
Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez Przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego 35,00 zł
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego Przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bez ulg 50,00 zł
Sporządzenie kompletnego rocznego zeznania podatkowego o wszelkich dochodach wraz z uwzględnieniem ulg 100,00 zł
Sporządzenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R 75,00 zł
Sporządzenie wniosku do zus o przywrócenie terminu do ubezpieczenia chorobowego 50,00zł
Zarejestrowanie / wyrejestrowanie  osoby ubezpieczonej  do zus 30,00zł
Wypełnienie druku Z-3, Z-3a (do zasiłku chorobowego) 50,00zł
Sporządzenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR 75,00 zł
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38 lub PIT-28 50,00 zł
Sporządzenie zaświadczenia o dochodach 25,00 zł
Rozliczenia w walucie obcej 

Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź urzędu skarbowego

6,50 za dokument

30,00 zł (cena nie zawiera opłaty skarbowej)

Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS 50,00 zł
Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska 150,00 zł lub ryczałt miesięczny
Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu Przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 50,00 zł
Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z winy Przedsiębiorcy 20,00 zł
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON 80,00 zł
Miesięczna deklaracja PFRON za osobę prowadzącą działalność 50,00 zł

Tytuł opłaty Opłata
Opłata za dostarczenie dokumentów między 11 a 19 dniem miesiąca księgowania Od 25 do75,00 zł
Opłata za monit elektroniczny 5,00 zł
Opłata za monit telefoniczny 10,00 zł
Aktualizacja danych do ZUS 50,00zł
Sporządzenie innych deklaracji, zeznań i korekt  Od 60,00zł

Oferta usług księgowych poza rozliczeniem miesięcznym:

Controlling i budżetowanie – 80 zł/godzinę

Wniosek o zwrot VAT od materiałów budowlanych ( VZM ) – 15% kwoty zwrotu, nie mniej niż 150,00.

 Pomoc przy zakładaniu firm

Chcesz założyć firmą, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Przeraża Cię ilość formalności do załatwienia? Pomożemy Ci!

Oferta usług dodatkowych

Cena netto

Sporządzenie analizy sytuacji finansowej do kredytu

50,00 zł

Sporządzenie analizy finansowej do wniosków o dotację

150,00 zł

Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź urzędu skarbowego

30,00 zł (cena nie zawiera opłaty skarbowej)

Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS

50,00 zł

Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska

150,00 zł lub ryczałt miesięczny

Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu Przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

50,00 zł

Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON

50,00 zł

Miesięczna deklaracja PFRON za osobę prowadz. działalność

40,00 zł

Konsultacja księgowa dotycząca wyników rozliczenia działalności firmy

50zł/godz. lub ryczałt miesięczny