Aktualności

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów małych organizacji pozarządowych
02.11.2015

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów małych organizacji pozarządowych
Do ustawy o rachunkowości zostało wprowadzone zwolnienie małych organizacji pozarządowych z obowiązku
stosowania ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 5 uor).
Zamiast ksiąg rachunkowych jednostki te będą mogły wybrać prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Ewidencja ta będzie ewidencją podatkową.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej dopiero określi, w drodze rozporządzenia, sposób jej prowadzenia oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.
Zwolnienie z prowadzenia ksiąg rachunkowych (na rzecz prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów) według ustawy o rachunkowości dotyczy organizacji pozarządowych (z wyłączeniem spółek kapitałowych) oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku gdy:
1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (działania publiczne określone w wymienionym art. 4 ust. 1 dotyczą przede wszystkim pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działalności socjalnej, nauki, kultury, ekologii, turystyki itp.),
2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
4) osiągają przychody wyłącznie z:
a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły
przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.
Decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów musi podjąć organ zatwierdzający organizacji pozarządowej. W przeciwnym razie jednostki te będą zobowiązane stosować ustawę o rachunkowości zamiast uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka musi powiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie takie jest jednorazowe, tj. nie będzie wymagane w następnych latach prowadzenia takiej uproszczonej ewidencji, jeśli jednostka, która ją prowadzi:
● nie zrezygnuje z jej prowadzenia, lub
● nie przestanie spełniać warunków uprawniających ją do jej prowadzenia.
Rezygnacja z prowadzenia tej ewidencji bądź niespełnianie warunków uprawniających do jej prowadzenia wywołuje obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego.

Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje:
02.10.2017
Więcej >
Nowe obowiązki podatników
Sam zakup nowych kas fiskalnych online to nie wszystko. Nowela VAT przewiduje także szereg innych zadań, z którymi podatnicy będą musieli zmierzyć się w 2018 roku.
02.10.2017
Więcej >
Formularz kontaktowy