Księgowość dla gospodarstw rolnych

NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE DLA WASZEGO SUKCESU

Co można zyskać działając z nami?
  1. Profesjonalną obsługę księgową
  2. Zwrot podatku VAT z nakładów w gospodarstwie rolnym
  3. Od 01.12.2013 r. przyjmujemy wnioski o rozliczenie dochodu z pracy za granicą, oraz wypełniamy wnioski o zwrot podatku z zagranicy.

Biuro Rachunkowe OPTI-MAX istnieje od 1999r Pomagamy naszym Klientom rozwiązywać problemy podatkowe oraz finansowe, które pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowe rozwiązania opodatkowania sprzedaży przetworzonych produktów rolnych
Opublikowano: 10 czerwiec 2015

5 maja 2015 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o podatku, dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja wprowadza zmiany w sposobie opodatkowania sprzedaży przez rolników żywności przetworzonej we własnym gospodarstwie(…) Zmiany te były bardzo oczekiwane przez środowisko rolnicze, ponieważ umożliwiają one sprzedaż przetworzonych produktów, wyprodukowanych w gospodarstwie bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. (…) Nowelizacja wprowadza zmiany do pięciu ustaw, tj.:
o ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.),
o ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849),
o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),
o ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
o ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
Nowe przepisy umożliwią rolnikom opodatkowanie na preferencyjnych zasadach sprzedawanych przez nich osobiście, przetworzonych produktów rolnych. Istota wprowadzanych zmian podlega na zaliczeniu przychodów ze. sprzedaży bezpośredniej do przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na możliwości ich opodatkowania w formie uproszczonej, tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki w wysokości 2% przychodów na podstawie ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opodatkowanie ryczałtem będzie możliwe, jeżeli przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 150 000EURO . Limit ten nie będzie obowiązywał w roku, w którym nastąpi rozpoczęcie działalności. Producenci rolni, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w terminie do 31 stycznia następnego roku. Odliczeniu od przychodu opodatkowanego ryczałtem podlegają wydatki np. składki na ubezpieczenie społeczne określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu dokonanych darowizn. Warunkiem korzystania z tej formy opodatkowania będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach. Zasady te nie obejmą sprzedaży produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej, uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych akcyzą (np. napojów alkoholowych), a także produktów, do których przetwarzania i sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy. Uchwalone przepisy nie przewidują sprzedaży, nawet niewielkich ilości, przetworzonych surowców rolnych bez opodatkowania. Jeżeli rolnik nie zdecyduje się na opodatkowanie ryczałtem od przychodu ze sprzedaży przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu będzie opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18% lub 32%, po przekroczeniu kwoty tzw. "dochodu wolnego od podatku" w wysokości 3091 zł w roku podatkowym.
Wymieniona znowelizowana Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – w Art.3 zwalniając ze stosowania przepisów ustawy działalność rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj.:
- działalność rolników w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:
1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
3) sprzedaż następuje wyłącznie:
- w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
- na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach,
4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży.
(…) Konsekwencją zmian w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – w Art. 3 są również zmiany w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Rolnicy trudniący się sprzedażą bezpośrednią, którzy prowadzą działalność, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nie będą musieli opłacać podatku od nieruchomości na takich samych zasadach jak i inny przedsiębiorcy.
(…) Po jej wejściu w życie od 1 stycznia 2016r. bez opracowania i określenia przepisów sanitarnych dostosowanych do uwarunkowań ,skali produkcji, potrzeb i możliwości rolników pozostanie zapewne przepisem martwym. Niezbędne są dalsze konsekwentne działania i rozstrzygnięcia na poziomie szczególnie Ministerstwa Zdrowia. Opracowanie rozporządzeń na poziomie krajowym, które pozwoliłyby wzbogacić ofertę w zakresie sprzedaży bezpośredniej własnych produktów wytworzonych w gospodarstwie oraz określenie wymagań formalnych i sanitarnych dostosowanych do skali prowadzonej produkcji umożliwi i ułatwi rolnikowi prowadzenie tej działalności. Przepisy te muszą korespondować ze sobą, eliminując luki prawne umożliwiające indywidualną ich interpretację. W obecnym kształcie, ustawa w dużej mierze ogranicza możliwości kupowania produktów żywnościowych od rolników z małych gospodarstw, ponieważ:
 nie określono, czy po jej wprowadzeniu konsument będzie mógł kupić masło, ser, wędliny czy dżem od rolnika, ponieważ nie wymieniono w niej żadnego katalogu produktów. Jedynie za produkt roślinny uważa się mąkę, jeśli pochodzi ze zboża z własnej uprawy, ale nie uwzględniono szeregu innych produktów takich jak kasza, płatki zbożowe czy otręby, których technologia produkcji jest bardzo zbliżona do produkcji mąki,
 osoby prawne, np. szkoły, samorządy, restauracje, sklepy, szpitale, stołówki, przedszkola nie będą mogły kupować bezpośrednio od rolników. Jest to niezrozumiałe ograniczenie, które raczej nie występuje w innych krajach Unii Europejskiej,
 konsumenci będą mogli kupować produkty żywnościowe jedynie w miejscu ich produkcji, czyli w gospodarstwie albo na targu, pod warunkiem, że nie będzie zadaszony. W związku z tym, wyklucza to np. hale targowe, których wiele powstało w ostatnich latach z myślą o ułatwieniu handlu dla konsumentów i rolników, zapewniając warunki sanitarne i higieniczne,
 paczki i przesyłki żywności dostarczane prosto od rolnika nie będą dozwolone. Jest to krok ograniczający konsumentom dostęp do zdrowej, często tradycyjnej żywności prosto od rolnika. Taka forma dostarczania żywności już obecnie z powodzeniem działa w wielu regionach Polski. Wykluczono również sprzedaż za pośrednictwem internetu, którą obecnie się promuje,
 nie przewiduje się sprzedaży zbiorowej przez producentów rolnych, w formie zbiorowych punktów sprzedaży czy sklepów organizowanych przez rolników w miastach i na wsi bardzo popularnych w krajach europejskich. (…) Barbara Sałata Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Radomiu

 

Świadczenia z KRUS dla rolników bez żadnej kontroli. Korzystają z nich bezprawnie

Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą korzystają bezprawnie ze świadczeń KRUS. Dzieje się tak, bo kasa nie ma obowiązku dokładnej weryfikacji ich oświadczeń o objęcie ubezpieczeniem

 

Wysokość ubezpieczenia społecznego

 

Kilkanaście miesięcy po wyrejestrowaniu się z urzędu pracy rolnicy z Łukowa złożyli w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego w związku z założeniem własnej firmy. Kasa musi je zaakceptować, przy czym ubezpieczeni ponoszą pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych

Rolnicy z Łukowa w woj. lubelskim otrzymali niedawno decyzje z ZUS, które mogą poruszyć każdego ubezpieczonego. Zakład żąda od każdego z nich kilkudziesięciu tysięcy złotych zaległych składek za okres kilku lat wstecz. Rolnicy deklarują, że odprowadzali do KRUS należności jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, gdyż spełniają wszystkie warunki ubezpieczenia w kasie z tego tytułu. W dodatku co roku informowali ją o wysokości podatku dochodowego z działalności i nigdy nie mieli sygnału, że coś jest nie w porządku. Są zaskoczeni, że teraz muszą ponieść konsekwencje, choć ich zdaniem zawinił KRUS.

Nie każdy skorzysta

Wymogi prawne dla rolników, którzy chcą kontynuować ubezpieczenie rolnicze w czasie prowadzenia własnej firmy, są wyśrubowane. Wymienia je art. 5a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403). Są to 3 lata nieprzerwanego ubezpieczenia rolniczego, kontynuowanie pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar, brak uprawnień emerytalno-rentowych oraz kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy z pozarolniczej działalności na odpowiednim poziomie (w 2013 r. nie więcej niż 3011 zł). Przy czym zainteresowani muszą złożyć w KRUS specjalne oświadczenie.

– Nie jest to kwota mała, biorąc pod uwagę, że działalność gospodarcza jest dodatkowym źródłem dochodu rolnika. Tym bardziej że chodzi o wysokość podatku, a nie przychód, który jest pomniejszany o kwotę wolną i koszty jego uzyskania – wyjaśnia radca prawny Andrzej Radzisław z kancelarii Lex Consulting.

Kto nie pyta, ten błądzi

Kłopoty rolników zaczęły się w chwili, gdy kilka lat temu zgłosili się do urzędu pracy po zasiłek dla bezrobotnych (mogli tak uczynić jako posiadacze gospodarstwa nieprzekraczającego 2 hektarów). W tym momencie stracili ciągłość ubezpieczenia w KRUS, gdyż każda osoba pobierająca takie świadczenie jest zgłaszana przez urząd pracy do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnego w ZUS.

– Zgłoszenie osób bezrobotnych do ubezpieczeń społecznych następuje na wniosek samych zainteresowanych. Jeżeli osoby takie mają prawo do zasiłku, otrzymują zaświadczenie do KRUS, że z tego tytułu będą opłacane ich składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na poinformowanie kasy mają 14 dni – wyjaśnia Regina Chrzanowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.

Rolnicy w okresie bezrobocia nie zaprzestali jednak płacenia składek do KRUS, dlatego obowiązek poinformowania kasy o objęciu ich powszechnym systemem uznali za zbędny. Nie dopytywali też w urzędzie pracy, czy mogą równocześnie pozostawać w dwóch państwowych ubezpieczalniach.

Tymczasem prawnicy zwracają uwagę, że urząd nawet jeżeli informuje petentów o konsekwencjach ich działań, to nie zawsze robi to w sposób jasny i precyzyjny. Świadczą o tym orzeczenia sądów.

I tak Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II BU 9/09) stwierdził, że pouczenie musi być na tyle zrozumiałe, aby ubezpieczony mógł je odnieść do własnej sytuacji.

Podobne orzeczenie wydał Sąd Apelacyjny w Krakowie 21 marca 2013 r. (sygn. III AUa 1311/12). W uzasadnieniu wyroku skład sędziowski jednogłośnie stwierdził, że informacja na urzędowych dokumentach powinna być jednoznaczna, logiczna, zrozumiała i przede wszystkim adekwatna do stanu faktycznego sprawy.

Oceniają, nie oceniają

Kilkanaście miesięcy po wyrejestrowaniu się z urzędu pracy rolnicy z Łukowa złożyli w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego w związku z założeniem własnej firmy. Kasa musi je zaakceptować, przy czym ubezpieczeni ponoszą pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

– Nie można tutaj mówić o błędzie pracowników KRUS. Nie posiadając informacji o przerwie w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, brak było możliwości przeprowadzenia bieżącej weryfikacji spełniania wszystkich warunków do jego kontynuacji po podjęciu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej – stwierdza w piśmie do DGP biuro komunikacji społecznej KRUS.

Adwokat Marta Gołębiowska z kancelarii adwokacko-radcowskiej Gujski Zdebiak potwierdza, że każda osoba zakładająca własną firmę ma obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczeń w ZUS.

– Możliwość pozostania rolników przedsiębiorców w KRUS jest rozwiązaniem wyjątkowym, dlatego tego typu wnioski powinny być szczególnie starannie weryfikowane – dodaje prawniczka.

Kasa o błędzie rolników dowiedziała się z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten wskazał, że grupa ubezpieczonych ma podwójnie opłaconą składkę zdrowotną za pewien okres, i poprosił o wyjaśnienia.

KRUS od razu wyłączył rolników z ubezpieczenia rolniczego i poinformował o sprawie ZUS. Zakład wydał decyzje o zapłacie różnicy w wymiarze składek pod groźbą egzekucji administracyjnej. Każdy z nich musi teraz odprowadzić zaległe składki wraz z karnymi odsetkami.

By rolnik przedsiębiorca pozostał w KRUS, wystarczy, że złoży oświadczenie

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2014-08-18, ostatnia aktualizacja: 2014-08-18 09:32

Autor:Michał Kuc

 

 

 

Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje:
02.10.2017
Więcej >
Nowe obowiązki podatników
Sam zakup nowych kas fiskalnych online to nie wszystko. Nowela VAT przewiduje także szereg innych zadań, z którymi podatnicy będą musieli zmierzyć się w 2018 roku.
02.10.2017
Więcej >
Formularz kontaktowy